Радосни пееме Илахија за Фитер Бајрам. Среќно од III/1