Vizion

Училиштето ќе биде посакувана средина во која учениците ќе напредуваат според своите индивидуални способности, ќе се почитуваат учениците, ќе се негува позитивна училишна клима, професионализмот во работата и градењето на демократски односи. Преку интерактивна соработка меѓу учениците, наставниците и родителите да се изгради модерно учење според светските стандарди така што со заедничка сила и тимска работа, професионалност и одговорност, да дадеме се од себе визијата да стане реалност.