Drejtor


Curriculum Vitae - CV
 
Emri dhe mbiemri: Fadil Murtezani 
 
Data e lindjes: 24.08.1968
 
Vendi  i lindjes: Hasanbeg - Shkup
 
Tel. fiks:  02- 555-290
Tel. mobil: 070- 335 -125
Adresa: Rr. 11, nr. 19 ,Hasanbeg
 
Shkollimi i mesëm:
1976 - 1984 shkolla fillore "25 Maji" - Hasanbeg
1984/85 – 1987/88, Shkolla e mesme "Zef Lush Marku" - Shkup
– Drejtimi Gjimnazi i përgjithshëm
 
Fakulteti:
1988 -1990, Shkolla e lartë pedagogjike "Skënderbeu" –  Gjilan, Drejtimi: klasor.
2002 - Fakulteti pedagogjik "Shën Kliment i Ohrit" - Shkup
Diploma - professor i grupit klasor 
 
Përvoja e punës profesionale:
Professor i ciklit të ulët në Sh.F.K. "25 Maji" - Hasanbeg 22 vite përvojë pune (24.09.1998)
 
Drejtor:
Sh.F.K. "25 Maji" - Hasanbeg - Shkup, 8 vite në post për drejtor (2011 - 2019), (2020-2024)
 
Njohja e gjuhëve të huaja:
Gjuha maqedone (shkëlqyeshëm), gjuha frenge (mesatare)
 
Kompjuter:
Word, Excel, Power Point, Internet Explorer.
 
Arsimi dhe trajnimet:
( Emri dhe lloji i subjektit që ofroi edukimin ose trajnimin)
(Temat kryesore / aftësitë e mbuluara nga edukimi / trajnimi)
 

USAID, Tema: Përvetësimin e diturive dhe shkathtësive elementare për përdorimin e teknologjisë së informatikës ( WINDOWS, MS Word, MS Exel, MS Power Point) për përmirësimin e realizimit të mësimit, 18.07.2005

Proekti për modernizimin e arsimit ( Ministria e Arsimit dhe Shkencës), Fondacioni për iniciative, arsimim dhe kulturë "Step by step" Integrimi i qëllimeve arsimore, 01.12.2006

Proekti për modernizimin e arsimit ( Ministria e Arsimit dhe Shkencës), Fondacioni për iniciative, arsimim dhe kulture "Step by step" Shkathtësite e komunikimit, 15-17.01.2007

USAID, (Ministria e Arsimit dhe shkencës) - "ToolKID Educational Software" 09.2007

USAID, (Ministria e Arsimit dhe Shkencës) - ,, Arsimi i shkathtësive jetësore,, 10.12.2008

Qendra për bashkpunimin ndërkombëtar të Maqedonisë ( Ministria e Arsimit dhe Shkencës), Fondacioni për iniciative, arsimim dhe kulturë ,, Menaxhmenti i proekteve,, 15-17.02.2007

USAID, (Ministria e Arsimit dhe shkencës) - "Innovative Use of ICT in Primary Schools,, 06.2007

Ministria e Arsimit dhe Shkencës, Byroja për zhvillim të arsimit( Proekt i modernizimit të arsimit), Qendra për trajnim dhe zhvillim të kuadrit Shkup ,, Qasje  individuale dhe grupore në punët proektore,,  2010

Bzroja për zhvillimin e arsimit "Mendo matematikisht për kl. I-III,, 2010/2011

Klett’s First International Symposium for Headmasters entitled ,, On the Way to Digital School,,  29.11.2013, Kranjska Gora- Slloveni.

SITI LOGISTIK Çertifikatë
Bazat e ERAZMUS+ Programa e Unionit Evropian – 27.09.2015

ALFA –PCM-SHKUP Çertifikatë

ERZAMUS+KA1@KA2  29.12. 2015

SQACES  Çertifikatë

"Mentorship Basic Skills Trainig,,5,6.11.2016 Shkup

KDS –Qendra për trajnim dhe yhvillim të kuadrit Çertifikatë

motivimi, angazhimi, ndryshimet, mësimi i organizuar dhe puna ekipore si factor për shkollë të mire. 14-15.10.2016 Ohër.
        
USAID-PINA-BZHA Çertifikatë

të mbështetjes mentorale në zhvillimin professional të mësimëdhënësve për përparimin e integrimit ndëretnik në arsim. Prill 2016.

Internacional scientific conferece SRETIFIKAT OF ATTENDACE

KNOWLEDGE WITHOUT BORDERS 08-10.04.2016 Bansko,Bulgaria

4Klett Internacional Symposium for Headmasters

PAPERLESS SCHOOL AND CLASSROM MANAGGEMENT, 23-26.11.2016 Dubrovnik, Croatia.

SERTIFICATE OF ATTENDANCE

Internacional scientifie conference THE TEACHER OF THE FUTURE, 25-28.03. 2017, Budva,Montenegro

SKM SERTIFIKAT ZA PRISUSTVO

"Kreiranje na efikasen system za ocenuvanje I motiviranje na vrabotenite kako vazen mehanizam za razvoj,, 29-02.06.2.2017 Velingrad, Bugarija

IURIDICA PRIMA SERTIFIKAT

"Semejstvoto I pravata na deteto kako klucen factor vo obrazovanieto,, 13.03.2017, opstina Gazi Baba.

KDS UVERENIE

"Motivacija angaziranost ,promeni,organizacisko ucenje I timsko rabotenje faktori za dobro yceliste . Oktomvri 2016

Headmaster in focus – by 2020

5Klett Internacional Symposium for Headmasters 23-26.11.2017 ,Sofia, Bulgaria

Sertifikate of Merit

Primari school ,,25 Maj,,-Skopje 09.12.2017

Internacionalen Sertifikat

za director na EKO UCELISTE NAGRAdeno so ZELENO  Zname . Novembar 2017 OHO

SKM SERTIFIKAT ZA PRISUSTVO

"Krsenjeto na rabotniot red I disiplina ili rabotnite obverski kako preduslov za otkaz o postapkata za otkazuvanje na dogovorot za vrabotuvanje I pravna zastita,, 5-8.07.2018 Sandanski Bugarija

SZTK Grad Skopje

NARODNA TEHNIKA -SKOPJE BLAGODARNICA 31.03.2018 GODINA

MBD SERTIFIKAT

23.02.2019  SKOPJE

BRITISH COUCIL Sertifikat

"Voved vo osnovnite vestini I razvoj na liderstvo,, 15-16.03.2019 Skopje

UNIVERZITET ZA TURIZAM I MENAXMENT VO SKOPJE SERTIFIKAT

Organizickite vestini na direktorot vo funkcija na zgolemena efikasnost na ucelisteto 18.10.2019 Solun ,Gercija

5 Regionalna konferencija na ucelisni direktori

Sertifikat 28-30.10.2019,Skopje

Shkup, 30.12.2019