ЈАВЕН ОГЛАС Erasmus +, S.O.L.I.D., Brussel

STEP INTO  SOCIAL INCLUSION AND INNOVATION, Managing ADHD, learning difficulties and disabilities, Brussel, Belgium
 
ЈАВЕН ОГЛАС
 
за наставниците кои се заинтересирани да учествуваат на обуката во рамките на проектот Еразмус +, С.О.Л.И.Д, Чекор во социјална инклузија и иновација, KA 122-SCH-A613C94.
 
ЧЕКОР КОН СОЦИЈАЛНА ИКЛУЗИЈА И ИНОВАЦИЈА,
проект финансиран од Европската Унија
 
Се повикуваат сите заинтересирани наставници во основното училиште „25 Мај“, да се пријавуваат за учество на обуката на темите, ''Managing ADHD, Learning Difficulties and disabilities in school'' кое ќе се реализира во период од 22-26 август, 2022 година, Брисел, Белгија. За да учествуваат во обуката , кандидатите  треба  да пополнат апликација / формулар кој ги содржи основните информации за учесникот, мотивационо писмо за учество и потоа да потпишат изјава за согласност за учество и да испратат официјална училишна пошта aarlindakastrati@hotmail.com и/или ou25_maj@yahoo.com. Краен рок за поднесување на апликациите е 15.07.2022 година. Апликациите кои ќе пристигнат по истекот на рокот нема да се разгледуваат. Избраните наставници мора да бидат доверливи, вредни и да придонесуваат за подобрување на училиштето преку нивниот несебичен ангажман во училишните активности. Тие треба да се стремат да напредуваат во својата професија и да сакаат да ги подобрат своите компетенции и да ја напредуваат својата кариера. Да го споделат своето знаење со други колеги во училиштето, организации кои имаат помало искуство во Програмата преку давање совети, менторство или друга поддршка како и учество во активности за дисеминација во рамки на горенаведениот проект. Проектот „ЧЕКОР КОН СОЦИЈАЛНА ИКЛУЧИЈА И ИНОВАЦИЈА“ е дел од проектот С.О.Л.И.Д Чекор кон социјална инклузија и иновација ,, KA 122-SCH-A613C94.
Дополнителни информаци:
Арлинда Кастрати,
Тел: 071598839
 
Скопје, 03.06.2022