Ученици

Податоци за учениците во основното училиште


Одд.
Број на паралелки
Број на
ученици
Етничка и родова структура на учениците
Македонци
Албанци
Турци
Срби
Роми
Други
м
ж
м
ж
м
ж
м
ж
м
ж
м
ж
I
7
180
 
 
    94
    86
 
 
 
 
 
 
 
 
II
7
191
 
 
102
89
 
 
 
 
 
 
 
 
III
7
194
 
 
90
104
 
 
 
 
 
 
 
 
I-III
21
565
 
 
286
279
 
 
 
 
 
 
 
 
IV
7
202
 
 
111
91
 
 
 
 
 
 
 
 
V
7
198
 
 
108
90
 
 
 
 
 
 
 
 
IV-V
14
400
 
 
219
181
 
 
 
 
 
 
 
 
VI
7
186
 
 
100
86
 
 
 
 
 
 
 
 
VII
7
182
 
 
103
79
 
 
 
 
 
 
 
 
VI-VII
14
368
 
 
203
165
 
 
 
 
 
 
 
 
VIII
7
174
 
 
92
82
 
 
 
 
 
 
 
 
IX
7
175
 
 
98
77
 
 
 
 
 
 
 
 
VIII- IX
14
349
 
 
190
159
 
 
 
 
 
 
 
 
VI-IX
28
717
 
 
393
324
 
 
 
 
 
 
 
 

Јазик/јазици на кој/и се изведува наставата


 
Македонски
јазик
Албански
јазик
Турски
јазик
Српски
јазик
Босански
јазик
Број на паралелки
 
63
 
 
 
Број на ученици
 
1682
 
 
 
Број на наставници
 
92