Наставен Кадар

Вкупни податоци за наставен и ненаставен кадар


Кадар
Вкупно
Етничка и полова структура на вработените
Македонци
Албанци
Турци
Срби
Роми
Бошњаци
м
ж
м
ж
М
ж
м
ж
м
ж
м
ж
Број на вработени
115
 
3
40
68
 
1
 
 
 
 
 
3
Број на наставен кадар
85
 
3
27
54
 
 
 
 
 
 
 
1
Број на воспитувачи
7
 
 
 
7
 
 
 
 
 
 
 
 
Број на стручни соработници
4
 
 
1
3
 
 
 
 
 
 
 
 
Административни работници
3
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
Помошно-технички кадар
14
 
 
10
1
 
1
 
 
 
 
 
2
Директор
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Помошник директор
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Вкупни податоци за степенот на образование на вработените


Образование
Број на вработени
Последипломски студии-втор циклус
3
Високо образование
90
Виша стручна спрема
6
Средно образование
9
Основно образование
7

Вкупни податоци за старосната структура на вработените


Години
Број на вработени
20-30
16 
31-40
 35
41-50
21 
50-60
34 
61 – пензија
 9