Наставен Кадар 2022/2023

Податоци за вработените кои ја остваруваат воспитно-образовната работа


Ред. Бр.
Име и презиме
Работно место
1
Турќане Граждани
Одд.наставник во прво одделение
2
Ибе Мустафа
Одд.наставник во прво одделение
3
Љирије Имеровиќ-Нишевци
Одд.наставник во прво одделение
4
Несрине Бајрами
Одд.наставник во прво одделение
5
Фатиме Сељами
Одд.наставник во прво одделение
6
Незаќет Беља
Одд.наставник во прво одделение
7
Фахрије Пљакај
Одд.наставник во прво одделение
8
Вехби Амети
Одд.наставник
9
Зарифе Селмани
Одд.наставник
10
Шиќерије Сулејмани
Одд.наставник
11
Хабибе Селими
Одд.наставник
12
Хава Доко
Одд.наставник
13
Кадире Хоџа
Одд.наставник
14
Љумније Љачи
Одд.наставник
15
Емине Бахриу
Одд.наставник
16
Лулзиме Камбери
Одд.наставник
17
Авета Вејсели
Одд.наставник
18
Рамадан Салих
Одд.наставник
19
Имране Амети
Одд.наставник
20
Сузана Курбардовиќ
Одд.наставник
21
Ваиде Реџепи
Одд.наставник
22
Игбал Зеќири
Одд.наставник
23
Хабибе Нухија
Одд.наставник
24
Аријета Имери
Одд.наставник
25
Ајрула Емини
Одд.наставник
26
Ајдар Сејди
Одд.наставник
27
Дитурие Сефејдини
Одд.наставник
28
Ганимет Кадри
Одд.наставник
29
Бахтишах Шабани
Одд.наставник
30
Јусуф Реџепи
Одд.наставник
31
Сизан Хамити
Одд.наставник
32
Садат Реџепи
Одд.наставник
33
Вилдане Сулејмани
Одд.наставник
34
Ваљбона  Јахии
Одд.наставник
35
Рејхане Муртезани
Одд.наставник
36
Фари Шабани
Продолжен дневен претстој
37
Љиндита Љатифај
Географија и историја
38
Мерита Алили
Албански јазик
39
Аријета Идризи
Албански јазик
40
Емине Салих
Албански јазик
41
Ресмие Трстена
Албански јазик
42
Мирвет Муслиу
Англиски јазик
43
Арлинда Кастрати
Англиски јазик
44
Аријета Асани
Англиски јазик
45
Нерџиване Рамадани
Англиски јазик
46
Севим Џелили
Англиски јазик
47
Бљерим Троли
Англиски јазик
 
48
Џејљан Таири
Англиски јазик
 
49
Назифе Реџепи
Англиски јазик
 
50
Ајсер Лимани
Биологија
 
51
Салије Зимери
Биологија
 
52
Нуран Лимани
Етика на религии
 
53
Јетон Муслиу
Физичко обр.
54
Вулнет Салиху
Физичко обр.
55
Омер Селими
Физичко обр.
56
Илир Зендели
Физичко обр.
57
Илир Гаши
Физичко обр.
58
Берат Абази
Физичко обр.
59
Фљорим Муртезани
Физичко обр.
60
Нусрет Шабани
Физика
61
Вулнет Аќифи
Географија
62
Аријета Рамадани
Германски јазик
63
Мирвет Адеми
Германски јазик
64
Теута Хаскај-Војника
Германски јазик
65
Ќефајете Бектеши
Социологија
66
Сејдије Бајрами
Хемија
67
Рабије Зенуни
Хемија
68
Мирсад Алија
Информатика
69
Фљорије Алији
Програмирање
70
Ибрахим Демири
Информатика
71
Агим Саити
Ликовно образование
72
Аљбана Реџепи
Ликовно образование
73
Елизабета Стојановска
Македонски јазик
74
Селма Исак
Македонски јазик
75
Анета Цаневска
Македонски јазик
76
Рахим Хамити
Математика
77
Шеиде Ферати
Математика
78
Рамадан Османи
Музичко образование
79
 
Аљма Туша
Музичко образование
80
Медине Амити
Природни науки
81
Игбал Мемиши
Албански јазик
82
Вилдан Бекири Сулис
Албански јазик
83
Ариф Реџепи
Физика
84
 
Зебибе Сулејмани
Географија
85
 
Џезми Бајрами
Историја
86
 
Фериз Метуши
Историја
87
 
Симона Стоименова
Македонски јазик
88
 
Сузана Сарачини
Математика
89
 
Саљат Бектеши
Математика
90
 
Азиз Куртиши
Педагогија
91
Фљорије Дика
Психологија
92
 
Ајсер Гаши
Специјален едукатор и рехабилитатор
93
Фердане Муртезани
Логопедија

 
Податоци за раководните лица


Ред.
број
Име и презиме
Работно место
1
Фадил Муртезани
ДИРЕКТОР
2
Илир Зендели
Помошник  директор

Податоци за воспитувачите


Ред.
број
Име презиме
Работно место
1
 
Ардиан Хамити
Наставник по математика
2
 
Рамадан Исени
Наставник по техничко образование
3
 
Егзона Реџепи
Наставник по математика

Податоци за вработените административни службеници


Ред.
број
Име и презиме
Работно место
1
Надире Демири
Секретар
2
Шќипе Куртај
Благајник
3
Музафер Сејди
Домаќин

Податоци за вработените помошно-технички лица


Ред.
број
    Име и презиме
Работно место
01
Сефедин Садики
Хаус-мајстор
02
Мерсада Зеќировиќ
Хигиеничар
03
Бурхан Сабединовски
Хигиеничар
04
Реџеп Шабани
Хигиеничар
05
Ерџан Рустем
Хигиеничар
06
Ибрахим Ферат
Хигиеничар
07
Флорије Сали
Хигиеничар
08
Ајтен Даци
Хигиеничар
09
Суеља Реџеп
Хигиеничар
10
Мимоза Аслани
Хигиеничар
11
Наим Јакај
Хигиеничар
12
Нухи Садиков
Хигиеничар
13
Башким Мустафа
Хигиеничар
14
Нусрет Салијев
Чувар

Податоци за ангажираните образовни медијатори
Во нашето училиште немаме образовни медијатори.