Erasmus+ project: ''Don't change the climate, change the system”

Нашето училиште од оваа учебна година е дел од важен проект од меѓународен карактер во рамките на програмата ЕРАЗМУС +229: „Не менувај ја климата, менувај го системот“, 2020-2022, во соработка со училишта од Италија, Романија, Шпанија, Хрватска и Турција. Проектот ќе се одржи во текот на академската 2020-2021 и 2021-2022 година. Проектот е можност за наставниците и учениците од нашето училиште и е одлична можност за учениците од нашето училиште да знаат одблизу што нуди програмата Еразмус +, како да станете дел од оваа заедница, како да искористите искуства од други европски училишта во рамките на темата на проектот, соодветно во подигнување на свеста за влијанието на човекот врз климатските промени. Активностите што ќе се случат во овој проект имаат за цел презентирање на фактите за климатските промени и обезбедување решенија на нашите училишта за прилагодување и намалување на ефектите од климатските промени во Северна Македонија и исто така за намалување на влијанието што го има Северна Македонија врз промените на климата. Со проектот ќе управува проф. Арлинда Кастрати, ангажирана во разни европски проекти и во образовниот процес како целина. Честитки до директорот м-р Фадил Муртезани и до сите учесници во проектот.