Преку онлајн игра ги учиме аглите

Преку онлајн игра ги учиме аглите, видови на агли, нивното мерење, инструментот за мерење и мерната единица. 
2/1 одд.