Erasmus project, GreenAct, Green Enterpreneurs in Action Against Climate Change

Активности во рамки на проектот „GreenAct, Green Entepreneurs in Action Against climate change“.
Erasmus project „GreenAct, Green Entepreneurs in Action Against climate change''
2021-1-NO01-KA220-SCH-000032623
Активности во рамки на проектот „GreenAct, Green Entepreneurs in Action Against Climate Change''.“ 2021-1-NO01-KA220-SCH-000032623
Почитувани, Како дел од проектот „GreenAct, Green Entepreneurs in Action Against climate change'’’ 2021-1-NO01-KA220-SCH-000032623, ООУ ''25 Мај'', заедно со другите училишта кои се дел од истоимениот проект, по повод деновите на пролетта за заштита на околината на ден 22.04.2022 организираше еднодневна виртуелна научна работилница. Целта на оваа научна работилница беше запознавањето со климатските промени, обновливите извори на енергија. Учениците беа запознаени со обновливите извори на енергија како што се сончевата енергија, ветерната енергија, хидроенергијата, енергијата на биомаса и биогоривото. Учениците имаа можност да продискутираат за последиците од климатските промени како и активностите кои ние како граѓани на ова општество треба да ги спроведиме со цел зачувување на животната средина. Активностите беа подготвени и предводени од координаторот на проектот Арлинда Кастрати во соработка со координаторите од училиштата кои се дел од истоимениот проект. Презентациите беа прикажани преку интернет платформите zoom, како и canva.com, padlet.com, menti.com. Исто така, организиравме и натпревар преку kahoot.it во кои учестувуваа учениците од училиштата партнери во проектот. Креирана е и брошура наменета за овој проект и презентацијата е објавена на веб страната на училиштетo.
За дополнителни прашања и информации може да се информирате на веб страната на нашето училиштe