Интерен натпревар по предметот Хемија на ниво на училиште - VII и IX одд. (втор круг)

Резултати и фотографии од втор круг од VIII и IX одд., реализирани на 18.03.2022 година на интерен натпревар по предметот Хемија на О.О.У. „25 Мај“.
Наставници: Сејдије Бајрами, Рабије Зенуни.