Интерен натпревар по предметот Хемија на ниво на училиште - IX одд.

Резултати и фотографии од прв круг од IX одд., реализирани на 16.03.2022 година на интерен натпревар по предметот Хемија на О.О.У. „25 Мај“.
Наставници: Рабије Зенуни, Сејдије Бајрами.