Повик за учество

Thirrje për pjesëmarrje në projekt „Green enterpreneurs in action against climate change!“, Zgjedhja e punimit me te bukur artistik te logos se projektit

Thirrje për pjesëmarrje në projekt „GREENACT, Green Enterpreneurs Against Climate Change“

Nxenesit duhet te punojne logon e projektit: „Green enterpreneurs in action against climate change!“. 
Ne dokumentet perkatese keni rregullat sipas te cilave behet  punimi i logos se projektit. Data e dorezimit te logos eshte 28.02.2022 ne e-mail : aarlindakastrati@hotmail.com.
Rezultatet e konkurrenteve pjesemarres ne konkurs, respektivisht punimet me te bukura artistike do te publikohen pas zgjedhjes se fituesve.
Nxenesit  ftohen, individualisht apo në grup, të zbërthejnë nëpërmjet ilustrime ... Do të pranohet vetëm një punim për nxenes. ... Për më shumë informacion kontaktoni koordinatoren e projektit Arlinda Kastrati.