ЧЕКОР ВО СОЦИЈАЛНА ИНКЛУЗИЈА И ИНОВАЦИЈА

ТИП НА ПРОЕКТОТ: ERASMUS+ KA122-SCH-
Мобилност на училишниот персонал
Времетраење: 12 месеци (01.09.2021 - 01.09.2022)

ОПИС НА ПРОЕКТОТ: 
Избравме три структурни курсеви за 12 наставници кои ќе учествуваат на обуката во учебната 2021/2022 година.
Курсевите се:

  • „Иновативни наставни методи за вештини од 21 век“, Брисел, Белгија, за 4 наставници;
  • „Дигитална училница: ИКТ алатки за учење“, 18-22.04.2022 година, Прага, Чешка
  • „Управување со АДХД, аутизам, тешкотии во учењето и пречки во училиштето“, Сплит, Хрватска

Курсевите се внимателно дизајнирани според најновите научни истражувања и примери на најдобри и најефикасни наставни практики. Курсевите беа креирани според најновите резултати од научните истражувања од областа на образовната психологија, психологијата на однесувањето, невронауката, педагогијата, методологијата на наставата и дидактиката.
Курсевите ќе им овозможат на наставниците целосно јасна и детална слика за: иновативните педагошки практики и нивните мерни алатки, образовните ИКТ алатки во подготовката и оценувањето на предавањата Наставниците ќе стекнат компетенции за успешно учење на студентите, практично знаење за развој на невробихејвиорални тешкотии, како и методи и пристапи на работа со ученици кои имаат каков било тип на ПОП (специјална потреба од образование) или кои се во неповолна положба и се изложени на ризик од образовна и социјална исклученост.
Координатор на проектот - Проф. АРЛИНДА КАСТРАТИ