Светски ден на детето

Проект Еразмус „Fully Avoid Bully“
Активности во чест на Светскиот ден на детето - 20 ноември

Почитувани,
Нашето училиште како дел од проектот „Fully Avoid Bully“ 2020-1-IT02-KA229-079166_5, во координација со другите училишта кои се дел од истоимениот проект  по повод одбележувањето на Светскиот ден на децата - 20 Ноември организираше едукативна работилница со ученици со наслов „Детските права“. Работите беа сумирани преку padlet.com и објавени на посебната веб-страница Целта на оваа работилница е да се запознаат учениците со човековите права со посебно внимание на правата на заштита и посебна грижа што им се дава на децата. Во рамките на проектот „Fully Avoid Bully“ ОOУ „25 Мај“, односно координаторот на проектот Арлинда Кастpaти подготви кратка презентација за Светскиот ден на детето со цел да ги информира учениците за Светскиот ден на детето и за правата на децата воопшто. Презентацијата е објавена на веб-страницата на училиштето како и на линкот https://twinspace.etwinning.net/121039/materials/videos.
Дополнителни информации Можете да најдете информации на веб-страницата на нашето училиште https://www.25maj.edu.mk/sq/4/aktivnosti.