Активности по повод Денот на побезбеден Интернет, 12 февруари 2021 година

Почитувани,
Нашето училиште како дел од проектот „Fully Avoid Bully“ 2020-1-IT02-KA229-079166_5, во координација со други училишта кои се дел од проектот ,, Fully Avoid Bully“, по повод Денот на безбеден интернет и дигитална безбедност - 02 февруари 2021 година, организираше серија едукативни активности насочени кон подигање на свеста на студентите за промовирање на одговорно и безбедно користење на Интернет и технологија од страна на нашите студенти. Целта на овие активности е да се информираат, но и да се повика на координација на напорите на сите актери, родители, наставници и деца, така што искуствата на учениците преку Интернет се само позитивни. Активностите беа реализирани преку дигитална асистивна технологија и разни едукативни апликации како што се одговорник, ментиметар, kahoot, canva, padlet, итн. На овој настан за учење учениците учесници ги разменија своите размислувања за малтретирањето како феномен и истовремено го разменија своето секојдневно искуство заедно со учениците од другите училишта кои се дел од проектот. Проектот го водеше директорот на училиштето м-р Фадил Муртезани и од проф. Арлинда Кастрати, координатор на европски проекти и општо вклучена во образовниот процес.
Презентацијата е објавена на веб-страницата на нашето училиште , како и на врските  
Дополнителни информации може да се најдат на веб-страницата на нашето училиште