Сертификати

Со успех реализиран онлајн проект „Математички кружоци“ 5/1 одд. Ментор Сузана Курбардовиќ