Etwinning проект: "Famous painters through my eyes!"

Општинско Основно Училиште „25 Мај“ - Скопје
Учебна година 2020/2021
Проектни активности на учениците од Општинското Основно Училиште „25 Мај“ во Скопје, Република Северна Македонија. Активностите се дел од ангажираноста и учеството на учениците во едукативните активности во Етвининг проектот „Famous painters through my eyes'“. Активностите на проектот се предводени од координаторот на проектот Арлинда Кастрати.