Aktivitete të lira nga lënda e kimisë - 2

Pasta për dhëmbët e elefantit (zbërthimi katalitik i peroksidit të hidrogjenit H2O2).
Eksperiment nga lënda e kimisë i demonstruar në mënyrë atraktive nga nxënësit e klasës VIII-7