Фигуративна Уметност

Tema: Misri. Vizatuar dhe ngjyrosur me programen Paint 3D, E performuar me ndihmen e projektorit. Klasa e III_2