Емисија за деца на МТВ 2

Организирани активности на ниво на училиштето О.О.У. "25 мај" наставници - организатори Сузана Курбардовиќ и Ресмије Трстена.
Учествуваа и следните наставници: Игбале Зеќири, Фатиме Селами, Рамадан Лимани, Ајдар Сејди, Вилдане Сејфедини, Кадире Хоџа.