ИКТ во наставата по природни науки

Ученикот Аренс Емини демонстрира струјно коло преку програмата КРОКОДИЛ.