Меѓународен ден на животната средина

Për të shënuar Ditën ndërkombëtare të mjedisit jetësor - 5 qershori, me ftesë nga Komuna, në malin Gazi Babë u mbollën një numër i madh i drunjve. Nxënësit tonë ishin nën udhëheqjen e mësimdhënëseve Salate Bekteshi dhe Teuta Haskaj Vojnika. Qëllimi ishte të kontribuohet sa më tepër në mbrojtjen dhe ruajtjen e ambientit ku jetojmë.