Активности интегрирани помеѓу предметот албански јазик и математика

Aktivitetet e integruar në mes lëndës së gjuhës shqipe dhe matematikë, nxënësit analizojnë, lexojnë, u përgjigjen pyetjeve nga libri, diskutojnë, gjejnë fjalët nga fjalori, bëjnë analizën e ngjarjes së tekstit në piramidën e skicuar. Nxënësit në lëndën e matematikës analizojnë dhe e paraqesin nëpërmjet vizatimit sipërfaqen e Liqenit ku gjendej Rosaku i vogël me perimetrin e trekëndëshit dhe katrorit (duke imangjinuar numrat dhe gjatësinë e brinjëve). Kordinatore: Mr. Diturie Sejfedini