Градиме мостови 2017 - 1

Во текот на  24.03.2017 г e реализирана заедничка  посета на “Кокино”со O.О.У. ”Христјан Тодоровски - Карпош” партнер училиште во проектот “Градиме мостови”. Мегалистичката опсервација “Кокино” ce ноаѓа во општина Старо Ногоричанe. Тоа е поставна на врвот на “Татичев камен” и името го добил по најблиското село Кокино. Опсерваторијата случајно е откриена во 2001 г., а датира од 1800 г. п.н.е.  и ce вбројува меѓу најдобрите обсерватории во светот. Во 2005 г. HACA го разоткрија Кокино во четврто место во светот. При посетатa учениците правеа записи, cлики, фотoграфии наменети за организрање на мултиклтурното катче во секое училиште а беше и одржен час на двата насловни јазици.