Маска за 1 април

Në suaza të projektit "Ndërtojmë ura të reja" u realizua ora e trembëdhjetë e përbashket mësimore në lëndën e arsimit figurativ.
Tema: Motivi "Maskë për 1 Prillin" - ECO me nxënësit e klasës 4¹ nga shkolla jonë dhe nxënësit e klasës 4/b nga SHFK "Naum Naumovski Borçe".
Kordinatore: Suzana Kurbardoviq