Јас и здравје, здрав живот - II-1

Puntori e realizuar nga nxënësit e klasës së II-1 Tema: "Unë dhe shëndeti, jetesa e shëndetshme". Kordinatore: Rejhane Murtezani