Честитки за 8 март - 4-1 одд.

Në suaza të projektit "Ndërtojmë ura të reja" u realizua ora e dymbedhjete e përbashket mësimore në lëndën e arsimit figurativ në temë Motivi "Urimi per 8 Marsin" me nxënësit e klasës 4¹ nga shkolla jonë dhe nxënësit e klasës 4/b nga SHFK "Naum Naumovski Borçe".
Kordinatore: Suzana Kurbardoviq