Јас и здравје, здрав живот - VII-1 одд.

Ora e  kujdestarisë - aktivitet i lirë Klasa VII-1
Tema: ”Unë dhe shëndeti, jetesa e shëndetshme”