Јас и ти - меѓучовечки односи - IV/3 одд.

Puntori e bërë me nxënësit e klasës së IV/3 Tema: "Unë dhe ti dhe marrëdhëniet ndërpersonale" lidhur me dhunën bashkëmoshatarëve-bullizmit. Koordinatore: Bahtisha Shabani