Меѓународен ден на социјалната правда - VII-2 и VII-5 одд.