Меѓународен ден на социјалната правда - VII-4 одд.

Punimet e bëra me nxënësit e klasës VII-4 për “Ditën ndërkombëtare të drejtësisë sociale” me mësuesen Merita Alili.