Градиме нови мостови

Sot shkolla jonë filloi me implementimin e aktivitetit të parë të projektit " Ndërtojmë ura të reja", përkrahur nga OSCE dhe MASH-i. (Realizimi i orës së përbashkët mësimore në lëndën e shkencave natyrore, me nxënësit e kl. 6² nga shkolla jonë SHFK "25 MAJI" dhe nxënësit e klasës 6³ nga SHFK "DANE KRAPÇEV").