Меѓуетничка Интеграција - 19.02.2014

ЗАПИСНИК ПО РЕАЛИЗИРАНА СРЕДБА
 
Како дел од Проектот "Меѓуетничка интеграција" и иницијална соработка со партнер училиштето, на 19.02.2014 год. беше организирана и реализирана средба меѓу наставниците од ООУ "Дане Крапчев" и ООУ "25 Мај". На средбата присуствува два предметни наставника по македонски јазик од нашето училиште и два предметни наставника од нашето партнер училиште, еден по македонски јазик и еден по албански јазик.
Целта на оваа средба беше да се договориме за заеднички планираната активност / Поетско читање под мото: "За сите мајки". На работилницата учениците ќе творат лични творби (деталите за работилницата се приложени во Акцискиот план).
Договорено беше учениците да творат во период 24.02. до 28.02.2014г. Материјалите за работа ќе бидат обезбедени од страна на наставниците од двете училишта.
Присутни наставници:
Елизабета Стојановска
Арјета Идризи
Елена Малинова
Катица Стојчевска