Театар VI-6

Nxënëskt e klasës së VI-6 ushtrojnë në lëndën e gjuhës shipe pjesën e vogël teatrale “I llastuari”.