Шахот е спорт на умот

"Shahu është sporti i mendjes" Aktivitete të lira (zgjedhore) kl II-3 Programa mësimore përfshin kompetencat përkatëse nga këto fusha: Zhvillimi Personal dhe Social, Matematikë dhe Shkenca natyrore.