Детските права

Активности од предметот ликовно образование посветени на „Детските права“ од учениците од IV-1 одд.