Меѓународен ден на правата на децата

20 Ноември е меѓународниот ден на правата на децата. За да се обележи овој ден наставниците и учениците од: 3¹ одд. наст. Сузана Курбардовиќ, 3² одд. наст. Дитурије Сулејмани, 3⁴ наст. Валбона Јахиу, 3⁵ наст. Ганимете Кадриу, 3⁷ наст. Игбале Зеќири и 4⁵ одд. наст. Хабибе Селими реализираа активности како: презентација на power point, активности со работни ученички групи.