Извештај за првото тримесечје

Извештај за успехот и однесувањето на учениците во првото тримесечје од првото полугодие за учебната 2022/2023 година