Училишен базар

Во рамки на проектот "Заедничка грижа за правилно насочување на учениците" / воннаставни активности, се реализира активност - Училишен базар, со хумана цел. Реализатори се наставниците: Сузана Курбардовиќ, Валбона Јахии, Ганимете Кадриу, Емине Бахриу и Игбале Зеќири во соработка со родители и ученици од: 3¹, 3⁴, 3⁵ , 3⁶ и 3⁷ одд.