Меѓународен ден на МИРОТ 3¹, 3⁴, 3⁵, 3⁷

Во нашето училиште ООУ „25 МАЈ“ беше обележан меѓународниот ден на МИРОТ. 3¹, 3⁴, 3⁵ и 3⁷ одд. организираа активности: изработување паноа од страна на учениците, пеење на песната „ЕСЕНТА“ и играње.