ERASMUS PROJECT: S.O.L.I.D. STEP INTO SOCIAL INCLUSION AND INNOVATION

ERASMUS PROJECT: S.O.L.I.D. STEP INTO SOCIAL INCLUSION AND INNOVATION
PROJECT ID :2021-MK01-KA122-SCH-00019726
Брисел, 22 Август-26 Август, 2022
Модул тема: ''Нарушување на хиперактивнот со дефицит на внимание (ADHD) аутизмот и потешкотиите и адаптацијата на училиштето“
 
Почитувани,
Од ден 22.08.2022 до ден 26.08.2022 директорот на училиштето Мр-Фадил Муртезани, педагогот на училиштето  Азиз Куртиши и координаторот на училиштето Арлинда Кастрати се дел од модул обуката на тема ''Нарушување на хиперактивнот со дефицит на внимание (ADHD) аутизмот и потешкотиите и адаптацијата на училиштето“ во VUB-Vrije Universiteit Brussels, Брисел, Белгија.
Ова обука е внимателно дизајнирана според најновите научни истражувања и примери за најдобри и најефикасни наставни практики. Оваа обука е создадена според најновите резултати од научните истражувања од областа на образовната психологија, психологијата на однесувањето, педагогијата, методологијата на настава и дидактиката. Наставниците ќе се здобијат со компетенциите за успешно учење на учениците, практично познавање на развојот на невро-бихевиорални тешкотии, како и методи и пристапи на работа со студенти кои имаат било каков вид на СЕн (потреба за специјално образование) или кои се во позадинета позиција и се изложени на ризик од образовно и социјално исклучување.