Градиме мостови 2014

Проектот е поддржан  од МОН, Мисијата на ОБСЕ, Швајцарската амбасада и Кралството на Холандија, кои финансираат заеднички активности меѓу ученици и наставници од различни етнички заедници. ООУ„25 Мај“, како учесник во овој проект учествува од 2014 година како партнер на училиштето ООУ „Крсте Мисирков“. Беа спроведени работилници за мултикултурно учење и меѓуетничка соработка. Во рамките на првиот проект  се реализирани две заеднички посети: посета на Музејот на Албанската азбука во Битола, и Музејот на на Македонската револуционерна борба на Македонскиот народ.