Implementation of the "Climate Change" project in Poland

Realizimi i projektit "Ndryshimet klimatike" në Poloni mes shkollës tonë dhe Primary School NO 16 Rzeszow Poland.